LegitLex | Юридические услуги в Донецке

Договор на оказание услуг

  • PDF

ДОГОВІР
про надання послуг

                                                                                                                                         

м. __________                                                                                                                                                                                                              «_____» __________ р.

___________________, названо надалі Замовник, в особі директора ______________, що діє на підставі __________, з одного боку, та________________________, що є платником __________________ на підставі ___________________________, іменований надалі Виконавець, в особі _________________________________, що діє на підставі __________________ з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1 Предмет Договору

1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання від свого імені, але за рахунок та в інтересах Замовника надати послуги______________________________________________, а саме:

1.1. ___________________________________________;

2. Порядок надання, здачі та прийому послуг

2.1. Всі послуги Виконавець надає з дотриманням вимог чинного законодавства, добросовісно та в інтересах Замовника.

2.2. Виконавець надає послуги після отримання від Замовника__________________________________________________:

2.3. Послуги, вказані в п.1.1. цього Договору надаються Виконавцем в строк до ________________________р., при умові надання Замовником _______________, вказаних в п.2.2. цього Договору.

2.4. Належним виконанням послуг згідно цього Договору Сторони визнають передання в строк, вказаний в п.2.3._________________, вказаних в п.1.1.-цього Договору.

2.5. Результат надання послуг за цим Договором приймається Замовником шляхом підписання Акту здачі-приймання наданих послуг, який Виконавець підписує і надає Замовнику разом із результатом послуг.

2.6. Акт здачі-приймання наданих послуг підписується Замовником протягом трьох банківських днів з дня його отримання, при умові відсутності претензій до результату робіт і відповідності такого результату положенням цього Договору.

3 Вартість послуг, порядок оплати

3.1. Замовник сплачує Виконавцю за надані послуги винагороду у розмірі_______________________________________________. 3.2. Оплата послуг Замовником здійснюється _________________________________________________ протягом ____________________.

4. Обов'язки Замовника

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. надавати Виконавцю _________________, вказаних в п.2.2. цього Договору.

4.1.2.прийняти та оплатити послуги, передбачені цим Договором.

5. Права Замовника

5.1. Замовник має право:

• звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо виконання, зміни умов даного Договору;

• отримувати усні та письмові пояснення з питань, що цікавлять його стосовно послуг, що надаються за цим Договором.

• у випадку порушення строків надання послуг більш ніж на 10 (десять) календарних днів – розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом письмового повідомлення Виконавця про розірвання Договору.

6. Обов'язки Виконавця

6.1. Виконавець зобов'язаний:

• надавати послуги в повному обсязі, вчасно та у відповідності до вимог чинного законодавства України та положень цього Договору;

• розглядати пропозиції Замовника;

• зберігати в таємниці всю інформацію отриману в ході перевірки, так як вся інформація, що надається Виконавцю Замовником в рамках цього Договору є конфіденційною і становить комерційну таємницю Замовника відповідно до Положення про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю ____________________;

• повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення), виявленні під час виконання умов даного Договору.

7. Права Виконавця

7.1. Виконавець має право:

• самостійно визначати форми та методи надання послуг, відповідно до законодавства України та положень цього Договору;

• отримувати від Замовника або третіх осіб, всю необхідну для виконання умов Договору інформацію та документацію.

8. Відповідальність Сторін

8.1. При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язань, за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. Суперечки, що виникають під час виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо згоди не буде досягнуто, вирішення спірного питання передається на розгляд до Господарського суду згідно з законодавством України.

9. Форс-мажор

9.1. У випадку настання обставин форс-мажор (стихійне лихо, збройні конфлікти, та інші обставини, що не залежать від волі Сторін і перешкоджають виконанню умов даного Договору) терміни виконання зобов'язань, що обумовлені даним Договором, відсуваються на строк дії цих обставин.

9.2. Підтвердженням настання обставин форс-мажор може бути довідка з ТПП України.

9.3. Якщо ці обставини будуть тривати більш одного календарного місяця, то кожна із Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, про що попереджає іншу сторону, з наступним здійсненням повного взаєморозрахунку в частині фактично виконаних умов Договору.

10.Термін дії, умови зміни і розірвання договору

10.1. Даний Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання та діє до _________________________р., але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань.

10.2. Даний Договір може бути розірвано лише за взаємною згодою Сторін, крім випадків, передбачених цим Договором.

11. Додаткові умови

11.1. Взаємини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

11.2. Вся надана Сторонами один одному фінансова, комерційна та інша інформація, що пов'язана з виконанням умов Договору, вважається конфіденційною. У випадку залучення до діяльності третіх осіб Сторони вправі розкрити їм вищезазначену інформацію тільки за взаємною згодою Сторін. У всіх інших випадках, винна Сторона несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями, у відповідності до чинного законодавства України.

11.3. Всі додатки до Договору є невід'ємною частиною даного Договору.

11.4. Договір укладено українською мовою на 2 сторінках, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один примірник для Виконавця, один - для Замовника.

You are here Полезные материалы Договора Договор на оказание услуг